Kontakty z dzieckiem Olsztyn | Kontakty z dzieckiem Ostróda

Pomoc prawna w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Porady prawne, przygotowanie pism procesowych, reprezentacja w sądzie.

Strona główna » Prawo rodzinne » Kontakty z dzieckiem
Ojciec przytulający dziecko - prawo rodzinne

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Choć może być to zaskoczeniem rodzice i dzieci mają nie tylko prawo do wzajemnych kontaktów ale i obowiązek ich utrzymywania, w dodatku niezależnie od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Zakazanie osobistej styczności dziecka z rodzicem może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach i winno wynikać z orzeczenia Sądu.

Tyle w teorii. W praktyce, zwłaszcza gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i są skonfliktowaniu, realizacja kontaktów rodzica z dzieckiem może być bardzo trudna. Z przykrością należy stwierdzić, że często dochodzi do sytuacji, w której rodzice pod których opieką dziecko przebywa utrudniają drugiemu rodzicowi spotkania z dzieckiem lub wręcz je uniemożliwiają. Zdecydowanie rzadziej – ale również - zdarza się, że rodzic z którym dziecko na co dzień nie przebywa nadużywa prawa do kontaktów, usiłując je egzekwować tak często, że dezorganizuje to życie małoletniego oraz drugiego rodzica. Wówczas konieczna jest ingerencja Sąd, który w sposób arbitralny ustali jak często oraz w jakiej formie rodzic powinien utrzymywać kontakty z dzieckiem. Rozstrzygnięcie powyższe jest o tyle istotne, że bez niego nie jest możliwe prawne egzekwowanie kontaktów od rodzica, który je utrudnia.

Do ustalenia sposobu kontaktowania się rodzica z dzieckiem najczęściej dochodzi przy okazji prowadzenia innych postępowań dotyczących dzieci, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, ustalenie miejsca pobytu czy ustalenie ojcostwa. Możliwe jest jednak zainicjowanie samodzielnego postepowania, w tej kwestii.

Pamiętać należy, iż sprawy o ustalenie kontaktów jakkolwiek najczęściej dotyczą kontaktów rodzica z dzieckiem, to jednak mogą także dotyczyć kontaktów dziecka z innymi członkami rodziny w szczególności dziadkami czy rodzeństwem.

Jak wygląda sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Postępowanie o uregulowanie kontaktów każdorazowo zmierza do ustalenia, jak powinny wyglądać spotkania dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów. Rozstrzygnąć należy więc jak często powinno dochodzić do spotkań, jaką powinny mieć formę czy też jak długo powinny trwać ewentualne spotkania. Orzeczenie sądu w tym zakresie powinno być jak najbardziej precyzyjne aby uniknąć nieporozumień związanych z różną interpretacją zapisów przyszłego rozstrzygnięcia. Precyzyjne zapisy ułatwią także ewentualną egzekucję kontaktów. Z uwagi na powyższe Sąd wskazuje, w jakie dni i w jakich godzinach mają się odbywać kontakty, czy mają być one w obecności osób trzech a także jak ma nastąpić przekazanie dziecka w celu umożliwienia spotkania.

Sąd rozstrzygając o powyższych kwestiach przede wszystkim winien kierować się dobrem dziecka a nie oczekiwaniami rodziców. Aby to ustalić sąd każdorazowo przeprowadza postępowanie dowodowe, przesłuchując rodziców, świadków zgłoszonych przez strony czy też analizując dokumenty. Zdarza się, w niektórych przypadkach, że sąd może uznać za konieczne przesłuchanie dziecka.

Szczególnie często sąd przeprowadza też dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który tworzą psychologowie i pedagodzy. Biegli badają wówczas zarówno rodziców jak i dziecko, obserwując jak wyglądają relacje pomiędzy nimi. Na podstawie badań oraz pozostałych dowodów biegli stwierdzają, w jaki ich zdaniem sposób powinny zostać uregulowane kontakty. Sugestie te są często wykorzystywane przez Sąd.

Czy adwokat może pomóc w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Pomoc profesjonalnego prawnika w sprawach dotyczących kontaktów może być bardzo przydatna. Bardzo istotne jest bowiem aby precyzyjnie określić nasze oczekiwania dotyczące kontaktów oraz dopilnować aby znalazło to odzwierciedlenie w orzeczeniu końcowym. Dzięki temu unikniemy nieporozumień w przyszłości a gdyby było to konieczne będziemy w stanie uruchomić procedurę przymusowej egzekucji kontaktów.

Adwokat w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem, będzie także szczególnie pomocny w uzyskaniu tzw. zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Rozstrzygnięcie w tym zakresie jest szczególnie istotne albowiem sprawy nierzadko trwają wiele miesięcy. Uzyskanie zabezpieczenia pozwoli ustalić w sposób tymczasowy jak mają odbywać się kontakty zanim sprawa ostatecznie się zakończy. Pozwoli to uniknąć wielomiesięcznej rozłąki z dzieckiem.

Niezależnie od kwestii powyższych, zlecając sprawę adwokatowi mogą też Państwo liczyć, że wszelkie pisma procesowe zostaną sporządzone we właściwy sposób a prawnik reprezentujący Państwa interesy dołoży wszelkich starań aby na bieżąco informować o stanie sprawy i udzielać niezbędnych porad i podpowiedzi.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem - najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat