Rozwody Olsztyn | Rozwody Ostróda

Pomoc prawna w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie i bez. Porady prawne, przygotowanie pozwu, zastępstwo procesowe w sądzie.

ROZWÓD

Rozwód jest formalnym sposobem zakończenia małżeństwa, w sytuacji gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Jego uzyskanie wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego. Orzeczenie takie może bowiem wydać tylko Sąd, niezależnie od tego czy małżonkowie chcą się rozstać polubownie w sposób zgodny, czy też istnieje między nimi spór. Tym samy w odróżnieniu od innych spraw rodzinnych czy majątkowych, sprawy rozwodowej nie da się załatwić w urzędzie czy u notariusza.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenie sprawy sądowej, profesjonalna pomoc adwokata może być przydatna zarówno osobom, które zamierzają zakończyć małżeństwo w sposób szybki i bezkonfliktowy jak i tym, które ze współmałżonkiem nie są w stanie się porozumieć. Mnogość problemów, którymi zajmuje się Sąd w sprawie rozwodowej sprawia bowiem, że łatwo zapomnieć o istotnych dla rozstrzygnięcia kwestiach, co może niepotrzebnie wydłużyć postępowanie lub znacznie utrudnić uzyskanie korzystnego i satysfakcjonującego rozstrzygnięcia przez osoby tym zainteresowane.

Czego dotyczy postępowanie w sprawie o rozwód, czym zajmuje się Sąd?

Przygotowując się do sprawy sądowej - już na etapie przygotowania pozwu, czy też odpowiedzi na pozew - należy pamiętać, że sprawa o rozwód nie dotyczy jedynie kwestii rozwiązania małżeństwa i ewentualnego wskazania osoby, która ponosi winę za jego rozpad. Sąd wydając orzeczenie w sprawie rozwodowej decydował będzie bowiem jednocześnie o wielu innych kwestiach związanych nie tylko z małżonkami ale także ich dziećmi, kompleksowo regulując stosunki rodzinne w tym m.in. w takich kwestiach jak:
 • władza rodzicielska (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
 • sposób kontaktów dziecka z drugim rodzicem,
 • alimenty na rzecz współmałżonków,
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • ewentualna eksmisja drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o rozwód?

Korzystając z pomocy naszej Kancelarii udzielimy kompleksowych informacji związanych z potencjalną sprawą w tym m.in.: czy spełnione są przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu (taka możliwość także istnieje), jakie są rokowania w zakresie rozstrzygnięcia o winie za rozpad małżeństwa, jakie czynniki decydują o powierzeniu rodzicowi opieki nad małoletnimi dziećmi czy też, co wpływa na wysokość ewentualnych alimentów należnych dla jednego z małżonków bądź małoletnich dzieci.

Oprócz analizy stanu faktycznego i informacji stricte prawnych podpowiemy jakie dokumenty należy zgromadzić a także jakie inne dowody można wykorzystać w sprawie. Przygotujemy potrzebne pisma procesowe a także weźmiemy udział w rozprawie wraz z Klientem.

Powierzając nam sprawę pozostajemy w ciągłej dyspozycji, gdyby jakiekolwiek zagadnienie wymagało wyjaśnienia. Pomagamy przejść przez ten niewątpliwie trudny etap życia w sposób szybki, dyskretny i możliwie jak najmniej uciążliwy dla Klienta. Profesjonalna pomoc od początku postępowania z pewnością pozwoli skrócić czas rozpoznania sprawy oraz uzyskać korzystniejszy wyrok.

Rozwód - najczęściej zadawane pytania?

 • Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód?

  Pozew w sprawie należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, pod warunkiem że choć jedno z nich nadal w tym okręgu ma miejsce pobytu. W przeciwnym wypadku pozew należy złożyć do Sądu właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego.

 • Jakie są koszty sprawy o rozwód?

  Opłata sądowa w sprawie o rozwód, która należy uiścić wraz z wniesieniem pozwu wynosi 600 zł. W toku sprawy, w której rozstrzygane są spory dotyczące małoletnich dzieci, należy liczyć się również z wydatkami na wywiady kuratora oraz sporządzenie opinii przez Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Koszty te nie powinny przekroczyć kilkuset złotych Wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód jest każdorazowo ustalane indywidulanie z Klientem.

 • Jakie dokumenty są potrzebne aby założyć sprawę o rozwód?

  W zależności od charakteru sprawy potrzebne dokumenty mogą być różne. W każdej sprawie niezbędne będą jednak, odpis aktu małżeństwa a jeśli małżonkowie mają dzieci odpisy ich aktów urodzenia. Dokumenty te muszą być złożone w oryginale. Sądy często też domagają się przedłożenia aktualnych zaświadczeń o dochodach oraz zestawienia wydatków związanych z utrzymaniem małoletnich.

 • Ile trwa sprawa o rozwód?

  Każda sprawa jest inna a tym samym nie da się z góry określić jak długo trwało będzie konkretne postępowanie. Długość postępowania rozwodowego, uzależniona jest bowiem od wielu czynników, które nie zawsze na początku procesu da się przewidzieć. Z pewnością im więcej kwestii spornych jest między małżonkami tym dłuższe będzie postępowanie, co wynika z mnogości dowodów, które wówczas należy przeprowadzić. 

   Szczególnie długotrwałe (przeciętnie trwające dłużej niż rok) są sprawy w których Sąd na żądanie któregokolwiek z małżonków zmuszony jest orzekać o winie. Zdecydowanie krótsze (przeciętnie około 2-4 miesięcy) są postępowanie, gdy małżonkowie chcąc zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat