Zachowek Olsztyn | Zachowek Ostróda

Pomoc prawna w sprawach o zachowek. Porady prawne, sporządzenie pismo procesowych, zastępstwo Klienta w sądzie. Potrzeby Ci adwokat?

Figurka bogini sprawiedliwości bogini Temidy, pieczątki i dokumenty leżące na biurku - prawo spadkowe i testamenty

Zachowek

Aby zrozumieć czym jest zachowek trzeba wiedzieć, że w polskim porządku prawnym, spadkodawca co do zasady może dowolnie rozporządzić całym swoim majątkiem, pomijając przy tym najbliższą rodzinę. Zachowek ma za zadanie chronić osoby najbliższe dla spadkodawcy, zapewniając im - często nawet wbrew woli spadkodawcy – prawo do części spadku.

Prawo do zachowku może powstać w wielu sytuacjach. W praktyce najczęściej mamy z nim jednak do czynienia wówczas, gdy spadkodawca do całości spadku powołał tylko jedną osobę pomijając część spadkobierców ustawowych, bądź też wówczas, gdy jeszcze za życia przekazał cały swój majątek (bądź znaczną jego część) w formie darowizn.

Komu przysługuje zachowek?

Osobami uprawnionymi do otrzymania zachowku są zstępni i małżonek spadkodawcy, a w niektórych sytuacjach (gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych) także jego rodzice. Zachowek nie przysługuje natomiast rodzeństwu zmarłego oraz osobom, które zostały skutecznie wydziedziczone w testamencie.

Od kogo można domagać się zachowku?

Osobami zobowiązanymi do zapłaty zachowku są osoby, które niejako nadmiarowo uzyskały korzyści majątkowe od spadkodawcy. Osoby takie możemy podzielić na trzy kategorie.

Do kategorii pierwszej zaliczymy spadkobierców, albowiem to do nich należy w pierwszej kolejności skierować roszczenie o zapłatę zachowku. Odpowiadają oni za zapłatę zachowku proporcjonalnie do swojego udziału w spadku.

Jeśli okaże się, że spadkobiercy nie są w stanie zapłacić zachowku (np. gdy otrzymany spadek jest niższy niż wartość zachowku) roszczenia o jego zapłatę należy skierować do zapisobiorców windykacyjnych. Jest to druga kategoria osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Zapisobiorcy windykacyjni, to osoby, które choć formalnie nie są spadkobiercami, otrzymały na podstawie testamentu własność określonych składników majątkowych wchodzących w skład spadku – najczęściej nieruchomości.

Trzecią kategorią osób zobowiązanych do zapłaty zachowku są osoby, które od spadkodawcy otrzymały darowizny. Wówczas warunkiem jest aby darowizna była zaliczona do spadku. Należy pamiętać, że do spadku nie dolicza się drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych oraz darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty od otwarcia spadku, za wyjątkiem sytuacji, gdy darowizny były dokonywane na rzecz późniejszych spadkobierców lub osób uprawnionych do zachowku (wówczas data dokonania darowizny nie ma znaczenia). Pamiętać należy również, że w przypadku osób, które otrzymały darowiznę, odpowiedzialność za zachowek ogranicza się tylko do wysokości przysporzenia wynikającego z darowizny.

Jak obliczana jest wysokość zachowku?

W obowiązującym stanie prawnym zachowek powinien wynosić równowartość ½ udziału spadkowego, który przypadałby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. W sytuacji gdy uprawnionym do zachowku jest małoletni bądź osoba trwale niezdolna do pracy zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego. Określając wartość udziału spadkowego uwzględniamy nie tylko majątek jaki spadkodawca pozostawił w chwili śmierci, ale także majątek którym nieodpłatnie rozporządził jeszcze za życia.

Adwokat w sprawie o zachowek

Choć z pozoru może wydawać się, że sprawy o zachowek nie należą do skomplikowanych, trudno o bardziej mylne stwierdzenie. Prawidłowe określenie wysokości ewentualnego zachowku nie jest bowiem łatwe, zwłaszcza że uzależnione jest od wielu czynników w tym: kręgu spadkobierców ustawowych, wiedzy na temat osób wydziedziczonych, dokonanych zapisach windykacyjnych, darowiznach dokonanych przez spadkodawcę za życia itd. Adwokat prowadzący sprawę o zachowek z pewnością pozwoli w prawidłowy sposób ustalić wskazane powyżej kwestie, a w konsekwencji stwierdzić czy roszczenie o zachowek faktycznie jest uzasadnione. Pomoc prawnika w sprawie o zachowek znacznie ogranicza więc niepewność prawną i ryzyko związane z przyszłym rozstrzygnięciem.

Adwokat w postępowaniu o zachowek może okazać się tym bardziej przydatny, że w sprawach tego rodzaju Sąd nie orzeka z urzędu, albowiem proces ma charakter kontradyktoryjny. Oznacza to, że to strony postępowania mają obowiązek przedłożyć dowody potwierdzające zasadność ich stanowiska. Obowiązkiem powoda jest więc wykazanie, że zachowek się należy oraz w jakiej wysokości. Obowiązkiem pozwanego jest zaś przywołanie okoliczności wskazujących, że powód nie ma praw do zachowku bądź też został on już zapłacony. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie, mogą być finalnie bardzo kosztowne.

Zachowek – najczęstsze pytania

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat