Podział majątku Olsztyn | Podział majątku Ostróda

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach o podział majątku wspólnego (rozliczenie nakładów, nierówne udziały, szacowanie wartości).

Strona główna » Prawo rodzinne » Podział majątku

PODZIAŁ MAJĄTKU

Sprawy o podział majątku wspólnego jak sama nazwa wskazuje są postępowaniem w ramach którego dokonuje się rozliczeń majątkowych związanych z majątkiem wspólnym, zgromadzonym przez małżonków w trakcie małżeństwa. Sprawy tego rodzaju w przeważającej większości są konsekwencją rozwodu jednak możliwy jest także podział majątku pomiędzy osobami, które nadal pozostają w związku małżeńskim. Wówczas jednak aby dokonać podziału majątku, najpierw trzeba doprowadzić do sytuacji, w której małżonków nie będzie łączył ustrój wspólności majątkowej.

Jak już wskazano, z uwagi na fakt, że sprawy tego typu najczęściej prowadzone są pomiędzy byłymi małżonkami, mają one niemal zawsze sporny charakter pomiędzy silnie skonfliktowanymi ze sobą stronami. Dobre przygotowanie do sprawy stanowi tym samym klucz do pomyślnego zakończenia sprawy.

Pamiętać należy, że sprawy o podział majątku (jak większość spraw działowych), należą do spraw skomplikowanych zarówno pod względem prawnym jak i dowodowym i mają szczególnie doniosły charakter dla stron których dotyczą. Często bowiem dotyczą podziału majątku, który małżonkowie gromadzili przez większość swego dorosłego życia. Źle prowadzony proces może więc być bardzo kosztowny dla osoby, która zlekceważy powagę sprawy.

Co jest przedmiotem postępowania o podział majątku?

Pamiętać należy, że w toku postępowania o podział majątku, dokonuje się kompleksowego rozliczenia majątkowego między małżonkami. Co do zasady przedmiotem podziału będą więc wszelkie aktywa, które małżonkowie zgromadzili w trakcie związku małżeńskiego i które na mocy przepisów szczególnych nie są zaliczane do majątku osobistego małżonków. Będą to m.in. nieruchomości, samochody, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, czy wierzytelności i to nawet wówczas gdy formalnie przypisane są do majątku jednego z małżonków (np. pojazd kupiony w trakcie małżeństwa a zarejestrowany tylko na jednego z małżonków czy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym indywidualnie dla jednego małżonka).

W toku sprawy o podział majątku rozliczeniu podlegają także nakłady jakie w trakcie małżeństwa były czynione z majątków osobistych małżonków na ich majątek wspólny i odwrotnie. Rozliczeniu podlegać będą w określonych sytuacjach także nakłady i wydatki poczynione nawet po rozwodzie.

Mnogość kwestii będących przedmiotem rozstrzygnięcia i dowodów, które należy przeanalizować może być dla osób bez prawniczego przygotowania oraz doświadczenia trudne do udźwignięcia. Niestety w sprawach o podział majątku nie ma drugiej szansy, albowiem jeśli wszelkie roszczenia nie zostaną zgłoszone w toku sprawy później nie można już ich dochodzić, gdyż wykluczają to obowiązujące przepisy.

Czy warto mieć adwokata w sprawie o podział majątku?

Sprawy majątkowe, zwłaszcza te skomplikowane jak podział majtku, należą do postępowań w których profesjonalny adwokat może odegrać istotną rolę. Fachowa pomoc może pomóc zarówno uzyskać korzystniejsze rozstrzygnięcie jak i znacznie przyspieszyć postępowanie, które nierzadko trwają latami. Przede wszystkim wsparcie kompetentnego prawnika pozwoli jednak uniknąć szeregu błędów wynikających z nieznajomości prawa a tym samym uprawnień, które przysługują małżonkom. Powyższe jest o tyle istotne, że sprawy o podział majątku najczęściej dotyczą dorobku całego życia, więc wszelkie błędy w praktyce są niezwykle kosztowne i niestety nieodwracalne.

Jak już wskazywano, podział majtku jest postępowaniem, które ma zakończyć wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy małżonkami. Jeśli więc określone roszczenia nie zostaną zgłoszone w toku sprawy, to bezpowrotnie przepadną a dochodzenie ich w innym procesie nie będzie możliwe. Adwokat pozwoli takich sytuacji uniknąć pozwalając zaoszczędzić często znaczne środki pieniężne.

Podział majątku - najczęściej zadawane pytania?

 • Czy podział majątku możne dokonać tylko przed Sądem?

  Podziału majątku można dokonać przed Sądem jak również przed notariuszem. Jeśli w skład majątku wspólnego nie wchodzą składniki majątkowe, których przeniesienie własności wymaga formy aktu notarialnego (np. nieruchomości), możliwe jest nawet dokonanie podziału majątku w zwykłej formie pisemnej.

  Dla celów dowodowych odradzam jednak korzystanie z tej ostatniej formy.

 • Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o podział majątku?

  W sprawach o podział majątku wspólnego właściwy jest Sąd Rejonowy w którego okręgu znajdują się składniki majątkowe stanowiące wspólny majątek w szczególności nieruchomości.

 • Jakie są koszty sprawy o podział majątku?

  Kierując sprawę o podział majątku na drogę sądową, należy uiścić opłatę sądową od wniosku inicjującego postępowanie w kwocie 1.000 zł. Należy również liczyć się z wydatkami na biegłych sądowych, którzy w razie sporu będą wyceniać wartość poszczególnych składników majątkowych takich jak nieruchomości, pojazdy itp. Ich koszt nie jest stały ale z reguły wynosi około 2.000-4.000 zł za jedną opinię. Wynagrodzenie adwokata jest każdorazowo ustalane indywidulanie z Klientem w zależności od skomplikowania sprawy.

  W przypadku zgodnego podziału możliwe jest dokonanie podziału przed Sądem w formie zawezwanie do próby ugodowej, wówczas opłata sądowa od takiego wniosku to 250 zł.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat