Jak szybko dostać rozwód

szybki rozwód

Szybki rozwód – fakty i mity

„Rozwód w 8 dni!”, „Rozwód, bez rozprawy w 22 dni!”, to tylko niektóre artykuły jakie w ostatnim czasie znalazłem w Internecie. Czy jednak jest to faktycznie możliwe?

Z obietnicami tego typu spotykam się ostatnio coraz częściej. Co gorsza, składają je nawet wydawałoby się profesjonalni prawnicy na swych stronach internetowych. Z pełną świadomością używam zwrotu „wydawałoby się profesjonalni”, gdyż wpisy tego typu trudno traktować inaczej niż kłamliwą reklamę, która wprowadza w błąd i wykorzystuje niewiedzę Klientów.

Odpowiadając więc na zadane na wstępie pytanie: Nie! Nie jest możliwe uzyskanie rozwodu w tak krótkim czasie Nie jest też możliwy rozwód bez przeprowadzenia rozprawy. Ktoś, kto twierdzi inaczej albo próbuje Was oszukać albo ma poważne braki w wiedzy.

Aby uniknąć zarzutu, że pewnie nie wiem jak to zrobić i dlatego krytykuję innych, wyjaśnię skąd bierze się mój radykalny osąd takich ogłoszeń.

Po pierwsze, zgodnie z art. 432 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego  „W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.”. Oznacza to, że dowodu tego nie można pominąć i przesłuchanie małżonków jest obowiązkowe. Nie jest zatem możliwe uniknięcie rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Po drugie, zgodnie z art. 149 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wezwanie na termin rozprawy powinno być doręczone stronie co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Sądu. Nie jest zatem technicznie możliwe aby rozprawa mogła się odbyć w 8 czy 22 dni od złożenia pozwu, skoro samo zawiadomienie o rozprawie musi być doręczone 7 dni wcześniej a Sąd musi jeszcze uwzględnić okres awizowania przesyłki (14 dni).

Po trzecie, jeśli do tego doliczymy czynności organizacyjne Sądu związane ze sprawą jak losowanie sędziego referenta, sprawdzenie wymogów formalnych pozwu, wydanie zarządzenia o doręczeniu odpisu pozwu stronie przeciwnej, wykonanie zarządzenia przez sekretariat sądu, itp., to wydaje się oczywiste, że obietnice rozwodu w miesiąc są składane mocna na wyrost.

Zdaje sobie sprawę, że pewnie i tak znajdą się tacy, których nie przekonałem, ale cóż …niektórzy wierzą w bajki przez całe życie i mają do tego prawo.

Czy zatem można się szybko rozwieść?

Tak, jednak jak zawsze istnieje „ale”. Przede wszystkim „szybko” to okres od około 2 do 6 miesięcy a ponadto konieczna będzie współpraca drugiego małżonka.

Co ma wpływ na długość postępowania o rozwód?  

Szybki rozwód to krótkie postępowanie dowodowe. Chcąc więc szybko zakończyć małżeństwo należy się skupić aby maksymalnie uprościć sprawę. Jest to o tyle ważne, że w sprawie o rozwód Sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa ale także o takich kwestiach jak władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania małoletnich, sposób realizowania kontaktów z dziećmi czy alimenty.

Im więcej punktów zapalnych tym dłuższy proces.

Chcesz szybkiego rozwodu? Zrezygnuj z orzekania o winie.

Nie jest tajemnicą, że najdłużej trwają te sprawy w których Sąd musi zdecydować, który z małżonków jest winny rozwodu. Jeśli z tego zrezygnujemy i małżonkowie zgodnie będą domagali się aby Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, wówczas Sąd nie musi przesłuchiwać świadków. Dla szybkości postępowania jest to z pewnością kwestia najbardziej istotna.

Kwestie dotyczące dzieci a szybki rozwód.

Kolejną czasochłonną kwestią w sprawach o rozwód są spory dotyczące dzieci, w szczególności, to z którym z rodziców dzieci mają zamieszkiwać oraz jak mają być realizowane kontakty. W razie sporu między małżonkami w tym zakresie Sąd także będzie przesłuchiwał świadków oraz z pewnością zleci przeprowadzenie badań w tzw. OZSS. Czynności te najprawdopodobniej zajmą kilka terminów rozpraw a więc szybkie zakończenie sprawy również nie będzie możliwe.

Alimenty

Postępowanie może też wydłużyć kwestia alimentów czy to na współmałżonka czy to na dzieci. Na szczęście nie aż tak bardzo jak wcześniej opisane kwestie. Co więcej, nawet w razie sporu w tym zakresie – jeśli inne kwestie nie są sporne – jest bardzo prawdopodobne, że uda się uzyskać rozwód na jednej rozprawie.

Inne kwestie związane z rozwodem, które mogą go wydłużyć.

Oprócz kwestii opisanych powyżej w sprawie o rozwód Sąd może (ale nie musi) decydować także o sposobie korzystania z wspólnie zajmowanego lokalu, eksmisji współmałżonka czy podziale majątku.

Kwestie powyższe oczywiście znacznie wydłużają postępowania niwecząc szansę na szybki rozwód.

Co zrobić żeby szybko dostać rozwód?

Skoro wiemy już, co postępowanie wydłuża warto zastanowić się jak je skrócić.

W pierwszej kolejności należy przygotować poprawnie pozew, który będzie spełniał wszystkie wymogi formalne. Kwestia ta jest o tyle istotna, że w przypadku wad pozwu, Sąd nie nada sprawie biegu dopóki wady nie zostaną usunięte. Warto też zwrócić uwagę, aby już z pozwu wynikało czy rozwód jest dopuszczalny i nie istnieją tzw. negatywne przesłanki orzeczenie rozwodu, a także jasno określić wszystkie najważniejsze żądania.

Oczywiście wraz z pozwem o rozwód należy uiścić opłatę od pozwu (600 zł) oraz załączyć niezbędne dokumenty (oryginał aktu małżeństwa, odpisu skrócone aktów urodzenia dzieci, itp.). Jeśli tego nie zrobimy Sąd także nie nada sprawie biegu i będzie wzywał do uzupełnienia braków formalnych.

Przede wszystkim należy jednak zrobić wszystko, aby jeszcze przed skierowaniem sprawy do Sądu uzgodnić z współmałżonkiem najważniejsze kwestie związane z rozwodem czyli zgodę na rozwód bez orzekania o winie, a jeśli małżonkowie mają dzieci także kwestię sprawowania nad nimi opieki i kontaktów. Dobrze byłoby ustalić też kwestię ewentualnych alimentów, jednak bez tego również powinno udać się szybko otrzymać rozwód.

Ustalenia takie mogą zostać zawarte w formie porozumienia rodzicielskiego lub ugodą zawarta przed mediatorem. Nawet jednak jeśli ustalenia te nie zostaną wcześniej spisane lecz strony potwierdzą je podczas rozprawy, sprawa powinna zakończyć się na pierwszej rozprawie, na która oczywiście trzeba się osobiście stawić.

Podsumowanie

Szybki rozwód jest zatem możliwy ale raczej jedynie wówczas, gdy małżonkowie są ze sobą we względnie poprawnych relacjach. Szybki rozwód wymaga bowiem współpracy, no chyba, że chcemy zgodzić się na wszelkie żądania strony przeciwnej wówczas też sprawa powinno być załatwiona dość sprawnie.

Gdy materiał był niewystarczający lub potrzeba ci pomoc w sprawie o rozwód zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Pozdrawiam

adw. Łukasz Pokropiński

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat